رشته کارشناسی ارشدارگونومی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1100000
45
استاد شهیدزاده
فیزیک و مکانیک
1100000
30
خانم امینی
روانشناسی عمومی
1500000

100

دکتر نورآبادی

فیزیولوژی )برگزاری به صورت تلگرامی)

1100000
45
استاد شهیدزاده
رياضي
1400000
50
دکتر زابلی
مدیریت
1000000
30
دکتر قربانی
تشریح
900000
20
دکتر دهقانی
ارگونومی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
7290000
320
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1560000
60
استاد رضازاده

زبان انگلیسی

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health