.: بسته های آموزشی کارشناسی ارشدارگونومی :.
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
فيزيك و مکانیک
 
روانشناسی عمومی
 
فيزيولوژي
 
2,600,000
رياضي
 
مدیریت
 
تشریح
 
 
زبان عمومی
 
  کلیات ارگونومی  
  بانک سؤالات تا آزمون سال 1402  
  دفتر برنامه ریزی به روش رتبه های برتر  
   
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health