رشته کارشناسی ارشد میکروب شناسی
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
900000

30

دكتر اسماعیلی
ویروس شناسی
1500000

20+100 ساعت نکته و تست

دکتر اسماعیلی میکروب شناسی پزشکی
1750000

80

دکتر یزدان دوست
ایمنی شناسی
2050000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
زیست سلولی و مولکولی
900000
30
دکتر اسماعیلی
انگل شناسی
900000
30
دکتر اسماعیلی
قارچ شناسی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
7215000
410
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1560000
60
استاد رضازاده

زبان انگلیسی

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health