رشته کارشناسی ارشدفیزیک پزشکی
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
1500000
70
استاد شهید زاده
فيزيك عمومی
1600000
50
خانم دکتر زنگنه
(هسته ای و اتمی) فیزیک
1500000

100

دكتر نورآبادی

فیزیولوژی )برگزاری به صورت تلگرامی)

1500000
60
استاد شهید زاده
ریاضیات عمومی
1000000
30
دکتر قربانی
تشريح
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
6390000
310
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1560000
60
استاد رضازاده

زبان انگلیسی

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health