رشته کارشناسی ارشدرادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
1600000
40
خانم دکتر زنگنه
 
راديوبيولوژي و فيزيك پرتوها
1750000

60 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
بيولوژي سلولي
1500000

100

دکتر نورآبادی

فیزیولوژی )برگزاری به صورت تلگرامی)

1500000
60
استاد شهیدزاده
رياضي
1600000
50
خانم دکتر زنگنه
فیزیک هسته ای و اتمی
1000000 30 دکتر قربانی آناتومی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
8070000 360
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1560000
60
استاد رضازاده

زبان انگلیسی

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health