.: دوره حضوری لیسانس به پزشکی
 
   
شرایط دوره حضوری
 
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1000000
100
دكتر اسماعیلی
میکروب شناسی
1500000 80 دکتر یزدان دوست ایمنی شناسی
1500000
100
دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
1700000
100
دکتر فراهانی
ژنتیک
1300000
100
دکتر نور آبادی
فیزیولوژی
1400000
80
دکتر قربانی
آناتومی
1200000 40 دکتر قربانی جنین شناسی
1000000 35 دکتر قربانی بافت شناسی
800000
30
خانم امینی
روانشناسی
600000 15 دکتر رستمی فیزیک پزشکی
1200000
40
دکتر نادری
شیمی آلی و عمومی
1100000
30
خانم امینی
جامعه شناسی
800000
20
دکتر قوی پنجه
مهارتهای استدلال و تفکر نقاد
 
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
شهریه کل با 30% تخفیف تعداد ساعت
10570000 770
 
Test cable channels Graduate Department of Health