.: دوره حضوری لیسانس به پزشکی
 
   
شرایط دوره حضوری
 
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1800000
100
دكتر اسماعیلی
میکروب شناسی
3900000 80 دکتر یزدان دوست ایمنی شناسی
3250000
100
دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
3650000
100
دکتر فراهانی
ژنتیک
2500000
100
دکتر نور آبادی
فیزیولوژی (برگزاری به صورت تلگرامی)
2100000
80
دکتر قربانی
آناتومی
1800000 35 دکتر قربانی جنین شناسی
1600000 35 دکتر قربانی بافت شناسی
2200000 20
خانم امینی
روانشناسی
1500000 30 خانم دکتر زنگنه فیزیک پزشکی
2200000
40
دکتر نادری
شیمی آلی و عمومی
2100000
30
خانم امینی
جامعه شناسی
1500000
20
دکتر قوی پنجه
مهارتهای استدلال و تفکر نقاد
 
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
شهریه کل با 30% تخفیف تعداد ساعت
21145000 770
 
Test cable channels Graduate Department of Health