.: دوره حضوری لیسانس به پزشکی
 
   
شرایط دوره حضوری
 
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1500000
100
دكتر اسماعیلی
میکروب شناسی
1750000 80 دکتر یزدان دوست ایمنی شناسی
2050000
100
دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
2300000
100
دکتر فراهانی
ژنتیک
1500000
100
دکتر نور آبادی
فیزیولوژی (برگزاری به صورت تلگرامی)
1800000
80
دکتر قربانی
آناتومی
1500000 35 دکتر قربانی جنین شناسی
1300000 35 دکتر قربانی بافت شناسی
1500000 20
خانم امینی
روانشناسی
900000 30 خانم دکتر زنگنه فیزیک پزشکی
1500000
40
دکتر نادری
شیمی آلی و عمومی
1600000
30
خانم امینی
جامعه شناسی
1000000
20
دکتر قوی پنجه
مهارتهای استدلال و تفکر نقاد
 
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
شهریه کل با 30% تخفیف تعداد ساعت
14185000 770
 
Test cable channels Graduate Department of Health