.: منابع آزمون کارشناسی ارشد بیوشیمی 1400
 
مشاوره تخصصی   منابع آزمون کارشناسی ارشد بیوشیمی 1400  
 

 

مجموعه رشته های علوم آزمایشگاهی 1 رشته های: بیوشیمی، زیست فناوری و ژنتیک انسانی

دروس

منابع

بیوشیمی عمومی

. 1 Devlin- Text book of Biochemistry. the last edition
. 2 Lehninger- Principles of Biochemistry. the last edition
. 3 Stryer- Biochemistry. the last edition
*استفاده از كتب فارسي تأليفي كه سرفصل آنها متناسب با رفرنسهاي فـوق باشد بلامانع است.

زیست شناسی سلولی و مولکولی

H. Lodish & et al. Molecular cell biology. Last Edition

ژنتیک

.1 Emery’s Elements of Medical Genetics. Last Edition
2.Thompson & Thompson. Genetics in Medicine. Last Edition
.3 T.Strachan &A. read. Human Molecular Genetics. Last Edition .

شیمی آلی و عمومی

موريسون بويد (كتاب كامل)- شيمی آلی- مترجم دكتر ياوری

میکروب شناسی

.1 Jawetz & et al. Microbiology
2.Finegulld (Baily  & scoit). Diagnostic Microbiology
.3 Murray. Microbiology


 


 
Test cable channels Graduate Department of Health