منابع آزمون کارشناسی ارشد پرفیوژن1400
 
مشاوره تخصصی   منابع آزمون کارشناسی ارشد پرفیوژن 1400  
 
 

 

تکنولوژی گردش خون

دروس مربوطه

نام مراجع معرفی شده مولفین و مترجمین

پرستاری و بیماری های داخلی و جراحی

1.Brunner and suddarth's of medical-surgical nursing/Suzanne C. Smeltzer. 11th .ed. Philadelphia: Lippincott Williams and wikins , last edition
2.Medical-surgical: clinical management for positive outecomes/ Joyee M. black, Jane Hokanson hawks- 7th .ed.- st. Louis : Elsevier saunders, last edition
3. phipp's medical- surgical nursing: health and illness perspectives/ Frances Donovan Monahan (et.al). 8th .ed-st.louis: Elsevier, mosby, last edition.

بیوشیمی

1.Text book of biochemistry – devlin
2. Biochemistry – stryer
استفاده از کتب فارسی تالیفی که سرفصل آنها متناسب با رفرانسهای فوق باشد بلامانع است.
مباحث: ساختار سلول یوکاریودیت، پروتئین ها ساختمان و ترکیب، پروتئین ها (قسمت دوم)ساختمان و عملکرد، آنزیم ها، غشاهای بیولوژیک، بیوانرژیک و متابولیسم اکسیداتیو، متابولیسم کربوهیدراتها 1، متابولیسم کربوهیدراتها 2، متابولیسم آهن و هم بیولوژی مولکولی

فیزیک عمومی

کتاب فیزیک هالیدی هر سه جلد ترجمه نعت اله گلستانیان و محمود بهار مرکز نشر دانشگاهی آخرین چاپ.
مباحث: حرت و قوانین نیوتن در آن، مباحث انرژی و قدرت، شتاب و velocity و رابطه بین آنها، حرارت(ارتباط و اثر حرارت جسم بر نیروی جنبشی)، حجم و فشار، مایعات و گازها

فیزیولوژی

فیزیولوژی پزشکی- گایتون
مباحث: فیزیولوژی غشا عصب و عضله، قلب، گردش خون، کلیه ها و مایعات بدن، سلولهای خونی و ایمنی، تنفس، سازماندهی دستگاه عصبی و گیرنده های حسی، دستگاه عصبی و نوروفیزیولوژی حرکتی و انسجامی، متابولیسم و تنظیم دما، غدد درون ریز

فرماکولوژی

ترجمه فارسی کتاب کانزونگ ترور (آخرین چاپ)
مباحث: فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک تعیین دوز منطقی و سیر زمانی داروها، مقدمه ای بر فرماکولوژی سیستم خودکار، داروهای ضدفشار خون، داروهای متسع کننده عروق  درمان آنژین صدری، فداروهای مورد استفاده در نارسایی قلبی، فداروهای مورد استفاده در آرتیمی های قلبی، فداروهای دیورتیک مدر، پیتیدهای موثر بر عروق، مقدمه ای بر فارماکولوژی داروهای موثر بر دستگاه اعصاب، داروهای ضدتشنج، داروهای هوشبری عمومی، بی حس کننده های موضعی


 

 


 
Test cable channels Graduate Department of Health