.: رشته کارشناسی ارشد پرفیوژن :.
 
  مشاوره تخصصی درباره رشته پرفیوژن  
 

رشته پرفیوژن یا گردش خون خارج از بدنی شاخه ای خارج از طب است كه ارتباط صددرصد و هماهنگ با جراحی قلب دارد. در حقیقت اعمال جراحی قلب فقط در مراكز مجهز به دستگاه های گردش خون خارج از بدنی یا قلب و ریه مصنوعی امكان پذیر است. افرادی كه با دستگاه های گردش خون خارج از بدنی كار می كنند، پمپیست یا پرفیوژنیست هستند.

 

 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health