رشته کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
 
  مشاوره تخصصی درباره رشته روانشناسی بالینی  
 

 

 

روانشناسي باليني:
روانشناسی یکی از شاخه های علوم انسانی است و دوره کارشناسی روانشناسی یکی از دوره های آموزشی در نظام آموزش عالی است و دو هدف عمده از تشکیل این دوره مورد نظر است
1-1-
هدف اختصاصی: هدف دوره کارشناسی روانشناسی تربیت افرادی است که مفاهیم و اصول نظری و عملی روشهای پژوهش در این علم را فراگرفته وحداقل مهارتهای حرفه ای را در یکی از شاخه های روانشناسی عمومی و کودکان استثنائی و گرایش بالینی را که در کشورما ایران دارای کاربرد فراوان است بدست آورند .
2-1-
هدف عمومی: چون این دوره جرئی از نظام آموزش عالی است و این رشته به دروس دیگر به ویژه دروس تربیتی وابستگی نزدیک دارد، آشنا کردن دانشجویان رشته های مختلف بااصول نظریات و مفاهیم و روشهای علم و روانشناسی نیز مورد نظر و هدف عمومی این دوره آموزشی است لذا برنامه و دروس آن طوری تنظیم شده است که علاوه بر جنبه آموزش عمومی بهتر است جزئی از برنامه اختصاصی گروهها و دانشکده های مختلف قرار گیرد مانند دروس روانشناسی تربیتی و یادگیری اجتماعی و تفاوتهای فردی برای دانشجویان رشته های مختلف دبیری و دروس روانشناسی اجتماعی و صنعتی برای دانشجویان رشته های علوم اجتماعی، مدیریت و مهندسی و دروس مقدماتی مربوط به روانشناسی رفتار غیرطبیعی و رشد بهداشت روانی برای دانشجویان رشته های پزشکی و بهداشت

بازار كار:
روانشناسي‌ عمومي‌
فارغ‌التحصيلان اين گرايش مي‌توانند در مراكزي نظير ‌مدارس‌، پژوهشگاه‌ها، مؤسسات‌ مخصوص‌ آموزش‌ و نگهداري‌ افراد عقب‌ مانده‌، مراكز اصلاح‌ و تربيت‌ و ندامتگاه‌ها، بيمارستان‌هاي‌ رواني‌، مؤسسات‌ توانبخشي‌، مؤسسات‌ آموزشي‌ و مكان‌هايي از اين دست مشغول فعاليت شوند .
روانشاسي‌ صنعتي‌ و سازماني‌
فارغ‌ التحصيلان‌ اين‌ گرايش‌ مي‌توانند به‌ بررسي‌ و مطالعه‌ موضوعاتي‌ همچون‌ ساعات‌ كار و استراحت،‌ كار چرخشي‌ (نوبتي‌)، خستگي‌ و عوارض‌ آن‌ در محيط‌ كار، ارزيابي‌ مشاغل‌ و راه‌هاي‌ سنجش‌ و ارزيابي‌ آن‌، انتخاب‌ و گزينش‌ پرسنل‌، كاهش‌ سوانح‌ و افزايش‌ ايمني‌، نقش‌ سر و صدا، نور، حرارت‌، رنگ‌ و ساير عوامل‌ مربوط‌ به‌ محيط‌ فيزيكي‌ كار، افزايش‌ انگيزه‌ و روحيه‌ كار، مديريت‌ و نظارت‌، روابط‌ و مناسبات‌ محيط‌ كار و بسياري‌ موضوعات‌ و مسائل‌ ديگر در سازمان‌هاي‌ صنعتي‌، بازرگاني‌، خدماتي‌، نظامي‌ و... بپردازند .
روانشناسي‌ باليني‌
مراكزي‌ كه‌ در حال‌ حاضر مي‌توانند روانشناسان‌ باليني‌ را به‌ همكاري‌ دعوت‌ كنند عبارت‌اند از: بيمارستان‌هاي‌ عمومي‌، بيمارستان‌ها و كلينيك‌هاي‌ رواني‌، مراكز نگهداري‌ بيماران‌ و معلولين‌ جسمي‌ و رواني‌، مراكز كارآموزي‌، مراكز كودكان‌ بزهكار، ندامتگاه‌ها و مراكز آموزشي