منابع آزمون کارشناسی ارشدویروس شناسی 1400
 
مشاوره تخصصی   منابع آزمون کارشناسی ارشد ویروس شناسی 1400  
 
 

مجموعه علوم آزمایشگاهی 3 رشته های : انگل شناسی، قارچ شناسی، میکروب شناسی، ویروس شناسی

دروس

منابع

باکتری شناسی

1.Jawetz & et al. Microbiology
2.Finegulld (Baily  & scoit). Diagnostic Microbiology
3 . Murray. Microbiology

قارچ شناسی

1.قارچ شناس پزشكی جامع. دكتر فريده زينی – دكتر امير سيد علی مهبد دكتر امامی – انتشارات دانشگاه تهران آخرين چاپ
 2.قارچ شناسی پزشكی و روشهای تشخيص آزمايشگاهی. دكتر شهلا شادزی – انتشارات گلبهار- اصفهان آخرين چاپ
.3 Medical Mycology. Rippon
4. قارچ شناسی پزشكی ( روشهای عملی ) اوانس و ريچاردسن – ترجمه دكتر عليرضا خسروی

ویروس شناسی

.1 E.Jawetz .Medical Microbiology
.2 Zinsser. Medical Microbiology

ایمنی شناسی

ايمنولوژی ايوان رويت ايمنولوژی دكتر محمد وجگانی

انگل شناسی

. 3 Markell and Voge’s 2006 , Medical Parasitology
که توسط اساتيد معتبر انگل شناسی ترجمه شده است .
1 .تک ياخته شناسی پزشکی تـاليف دکتـر غلامحسـين ادريسـيان؛ دکتر مصطفی رضـائيان، دکتـر مهـدی قربـانی، دکتـر حسـين کشاورز، دکتر مهدی محبعلی؛ انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران و انتشارات ايده نوين؛ ويرايش دوم؛ 1394  
2 .بيماريهای انگلی در ايران تاليف دکتـر اسـماعيل صـائبی؛ آخرين ويرايش
ليست منابع برای مطالعه بيشتر :
1 .کرم شناسی پزشکی تاليف دکتر فريدون ارفع ؛ آخرين ويرايش
2.انگل ليشمانيا و ليشمانيوزها تاليف دکتر ابوالحسن نديم؛ دکتر عزت الدين جواديان؛ دکتر مهدی محبعلی و دکتر علی ضامن مومنی . انتشارات نشر دانشگاهی؛ آخرين ويرايش

زیست شناسی سلولی و مولکولی

.1 H. Lodish & et al. Molecular cell biology. Last Edition


 
Test cable channels Graduate Department of Health