.: موسسه علوم و فنون معین :.
 
  زبان کارشناسی ارشد  
 
شرایط دوره حضوری
 
   
شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
3000000

60 ساعت

استاد رضازاده
زبان کارشناسی ارشد (همراه با کتاب)
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health