.: موسسه علوم و فنون معین :.
 
  زبان کارشناسی ارشد  
 
شرایط دوره حضوری
 
   
شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1900000

60 ساعت

استاد رضازاده
زبان کارشناسی ارشد
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health