مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارشناسی ارشد مامایی93 رتبه 95-96

 

کارشناسی ارشد مامایی93 رتبه 95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
93 55.6512 مامايي   شيراز مامائي
درصد درس دوم درصد درس اول
72.573 بهداشت  تغذيه  مادر و كودك  و تنظيم  خانواده 70.6146 جنين  شناسي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
0 روانپزشكي  درمامايي  واختلالات  جنسي 47.8788 بارداري  و زايمان  و بيماريهاي  زنان
درصد درس ششم درصد درس پنجم
43.1562 نوزادان  و مراقبتهاي  مربوطه 56.4264 بيماريهاي  داخلي  و جراحي  مربوط به  مامائي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 22.44 زبان  عمومي
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.