انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: موسسه علوم و فنون معین :.
 
  IELTS  
 
شرایط دوره حضوری
 
   
نام استاد شهریه به تومان تعداد ساعت نام درس
استاد جوادی
58000
20
Listening
استاد جوادی
87000 30
Reading
استاد جوادی
72500 25
Speaking
استاد جوادی
72500 25
Writing
 
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
 
کل شهریه
تعداد ساعت
 
290000
100
     
Test cable channels Graduate Department of Health