مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: موسسه علوم و فنون معین :.
 
  MSRT - MHLE  
شرایط دوره حضوری
 
   
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
      Listening
600000 50 دکتر اسماعیلی Reading
      grammar
 
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health