انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: موسسه علوم و فنون معین :.
 
  MCHE - MHLE  
شرایط دوره حضوری
 
   
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
      Listening
600000 50 دکتر اسماعیلی Reading
      grammar
 
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health