انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی به تفکیک شهر
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های ارشد پزشکی به تفکیک شهر