مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 14 کارشناسی ارشد اتاق عمل95-96

 

کارنامه رتبه 14 کارشناسی ارشد اتاق عمل95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
14 62.1792 اتاق  عمل   اصفهان  باپرداخت  شهريه اتاق عمل
درصد درس دوم درصد درس اول
47.8686 بيماريهاي  داخلي  و جراحي 89.709 اصول  و عملكرد فرد سيار و اسكراب
درصد درس چهارم درصد درس سوم
24.7248 اناتومي 76.7448 تكنولوژي  جراحي  در جراحي  هاي  مختلف
درصد درس ششم درصد درس پنجم
21.726 زبان  عمومي 82.875 بيهوشي  و احياي  قلبي  ريوي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.