انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 6 کارشناسی ارشد اتاق عمل95-96

 

کارنامه رتبه 6 کارشناسی ارشد اتاق عمل95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
6 69.717 اتاق  عمل   اصفهان اتاق عمل
درصد درس دوم درصد درس اول
74.9292 بيماريهاي  داخلي  و جراحي 66.3612 اصول  و عملكرد فرد سيار و اسكراب
درصد درس چهارم درصد درس سوم
83.4564 اناتومي 76.7448 تكنولوژي  جراحي  در جراحي  هاي  مختلف
درصد درس ششم درصد درس پنجم
56.6712 زبان  عمومي 60.5676 بيهوشي  و احياي  قلبي  ريوي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.