مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 208 کارشناسی ارشد پرستاری داخلی-جراحی95-96

 

کارنامه رتبه 208 کارشناسی ارشد پرستاری داخلی-جراحی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
208 63.2604 پرستاري  داخلي  - جراحي   همدان پرستاري _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
45.1452 پرستاري  كودكان 93.0036 پرستاري  داخلي  و جراحي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
50.0718 بهداشت  جامعه 73.3686 روان  پرستاري
درصد درس ششم درصد درس پنجم
8.7108 زبان  عمومي 79.4988 بهداشت  مادران  و نوزادان
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.