انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 468 کارشناسی ارشد پرستاری داخلی-جراحی95-96

 

کارنامه رتبه 468 کارشناسی ارشد پرستاری داخلی-جراحی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
468 61.7304 پرستاري  داخلي  - جراحي   شيراز پرستاري _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
48.501 بهداشت  مادران  و نوزادان 86.9958 بهداشت  جامعه
درصد درس چهارم درصد درس سوم
53.7846 پرستاري  كودكان 57.2628 پرستاري  داخلي  و جراحي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
23.5416 زبان  عمومي 75.0006 روان  پرستاري
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.