کارنامه رتبه 4کارشناسی ارشد فیزیولوژی96-97

 

کارنامه رتبه 4 کارشناسی ارشد فیزیولوژی 96-97

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
4 16.1568 فيزيولوژي   مشهد فيزيولوژي
درصد درس دوم درصد درس اول
51 بيوشيمي 85.782 فيزيولوژي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
61.404 زبان  عمومي 11.5668 زيست شناسي  جانوري
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0 0
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه و آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است.