کارنامه رتبه 47کارشناسی ارشد فیزیولوژی96-97

 

کارنامه رتبه 47 کارشناسی ارشد فیزیولوژی 96-97

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
47 29.7024 فيزيولوژي   اصفهان پرستاري  
درصد درس دوم درصد درس اول
43.7172 بيوشيمي 86.547 فيزيولوژي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
23.766 زبان  عمومي 10.5162 زيست شناسي  جانوري
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0 0
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه معین استفاده نموده است.