انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: دوره بازآموزی pacu :. رشته کارشناسی ارشد آمار حیاتی
 
 

PACU اتاق عمل

 
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
150000
20
استاد کردمیر

95/05/14 لغایت 95/05/15

اول
150000
20
استاد کردمیر

95/06/04 لغایت 95/06/05

دوم
 
 
 
         
Test cable channels Graduate Department of Health