.: دوره بازآموزی pacu :. رشته کارشناسی ارشد آمار حیاتی
 
 

PACU اتاق عمل

 
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
150000
20
استاد کردمیر

96/05/06 لغایت 96/05/07

اول
150000
20
استاد کردمیر

96/06/30 لغایت 96/06/31

دوم
 
 
 
         
Test cable channels Graduate Department of Health