.: دوره بازآموزی ccu
 
  CCU  
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
120000 40 آقای کامرانی 90/7/26 لغایت 90/7/22 اول
120000 40 آقای کامرانی 90/9/28 لغایت 90/9/24 دوم
120000 40 آقای کامرانی 90/11/16 لغایت 90/11/13 سوم
120000 40 آقای کامرانی 90/7/1 لغایت 90/11/28 چهارم