انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: دوره بازآموزی ccu
 
 
CCU
 
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
250000
40
استاد کامرانی
96/05/20 لغایت 96/05/23
اول
250000
40
استاد کامرانی
96/06/24 لغایت 96/06/27

دوم

250000
40
استاد کامرانی
96/07/14 لغایت 96/07/17
سوم
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health