.: دوره بازآموزی ccu
 
 
CCU
 
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد گروه
250000
40
استاد کامرانی
اول
250000
40
استاد کامرانی

دوم

250000
40
استاد کامرانی
سوم
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health