انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: دوره بازآموزی ccu
 
 
CCU
 
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
250000
40
استاد کامرانی
95/05/23 لغایت 95/05/27
اول
250000
40
استاد کامرانی
95/06/24 لغایت 95/06/27

دوم

250000
40
استاد کامرانی
95/07/14 لغایت 95/07/17
سوم
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health