مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: دوره بازآموزیcpr
 
 
CPR
 
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
100000
16
استاد گلشنی
96/05/27 لغایت 96/05/27
اول
100000
16
استاد گلشنی
96/06/24 لغایت 96/06/25
دوم
100000
16
استاد گلشنی
96/07/21 لغایت 96/07/21
سوم
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health