انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: دوره بازآموزیcpr
 
 
CPR
 
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
100000
16
استاد گلشنی
95/05/18 لغایت 95/05/19
اول
100000
16
استاد گلشنی
95/06/11لغایت 95/06/12
دوم
100000
16
استاد گلشنی
95/07/15 لغایت 95/07/16
سوم
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health