.: دوره بازآموزی دیالیز
 
 
دیالیز
 
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
200000
20
استاد شیری
96/05/16 لغایت 96/05/17
اول
 
 
 
         
Test cable channels Graduate Department of Health