.: دوره بازآموزی دیالیز
 
 
دیالیز
 
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد گروه
200000
20
استاد شیری
اول
 
 
 
         
Test cable channels Graduate Department of Health