.: دوره باز آموزی فوریت ها ف
 
 
فوریتها
 
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
200000
20
استاد گلشنی

96/05/25 لغایت 96/05/26

اول
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health