انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: دوره باز آموزی فوریت ها ف
 
 
فوریتها
 
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
150000
20
استاد گلشنی

94/04/26 لغایت 94/04/28

اول
150000
20
استاد گلشنی

94/06/06 لغایت 94/06/08

دوم
150000
20
استاد گلشنی

94/09/27 لغایت 94/09/29

سوم
150000
20
استاد گلشنی

94/11/30 لغایت 94/12/02

چهارم
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health