.: دوره باآموزی_icu رشته کارشناسی ارشد آمار حیاتی
 
 
ICU
 
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
230000
40
استاد شیری
96/05/13 لغایت 96/05/15
اول
230000
40
استاد شیری
96/06/10 لغایت 96/06/12
دوم
 
 
 
         
Test cable channels Graduate Department of Health