.: دوره باآموزی_icu رشته کارشناسی ارشد آمار حیاتی
 
 
ICU
 
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد گروه
230000
40
استاد شیری
اول
230000
40
استاد شیری
دوم
 
 
 
         
Test cable channels Graduate Department of Health