انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: دوره بازآموزی_nicu
 
 
NICU
 
 
شرایط دوره
 
   
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
350000
30
خانم دکتر گودرزی
95/05/10 لغایت 95/05/12
اول
350000
30
خانم دکتر گودرزی
95/06/03 لغایت 95/06/05
دوم
350000
30
خانم دکتر گودرزی
95/07/07 لغایت 95/07/09
سوم
 
 
 
         
Test cable channels Graduate Department of Health