.: دوره بازآموزی_nicu
 
 
NICU
 
 
شرایط دوره
 
   
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد گروه
350000
30
خانم دکتر گودرزی
اول
350000
30
خانم دکتر گودرزی
دوم
350000
30
خانم دکتر گودرزی
سوم
 
 
 
         
Test cable channels Graduate Department of Health