.: دوره بازآموزی_nicu
 
 
NICU
 
 
شرایط دوره
 
   
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
350000
30
خانم دکتر گودرزی
96/05/06 لغایت 96/05/08
اول
350000
30
خانم دکتر گودرزی
96/06/03 لغایت 96/06/05
دوم
350000
30
خانم دکتر گودرزی
96/07/18 لغایت 96/07/20
سوم
 
 
 
         
Test cable channels Graduate Department of Health