مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: دوره بازآموزی_nicu
 
 
NICU
 
 
شرایط دوره
 
   
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
350000
30
خانم دکتر گودرزی
96/05/06 لغایت 96/05/08
اول
350000
30
خانم دکتر گودرزی
96/06/03 لغایت 96/06/05
دوم
350000
30
خانم دکتر گودرزی
96/07/18 لغایت 96/07/20
سوم
 
 
 
         
Test cable channels Graduate Department of Health