.: موسسه علوم و فنون معین :.
 
 
نکات شرکت درآزمون


نکته مهم 1: هفتاد دلارمربوط به آزمون ISET4 در دو مرحله دریافت می­شود. بطوری که متقاضی در ابتدا 30 پرداخت می­نماید. اگر در آزمون پذیرفته شد، نسبت به پرداخت 40 باقیمانده اقدام می­نماید. در غیر این صورت مبلغی پرداخت نخواهد کرد.
نکته مهم 2: متقاضیان شرکت در آزمون Tesol ابتدا مبلغ 300 دلار امریکاپرداخت می­نمایند که با آن می­توانند ثبت نام نموده و در کلاسهایonline شرکت کنند. در زمان آزمون، اگر نوع اول مدرکTesol (ذکر شده در سؤال 6) را انتخاب نمایندمبلغ دیگری برای آزمون و دریافت مدرک پرداخت نخواهند نمود. اما اگر مدرکqualified (نوع 2) را انتخاب نمایند باید مبلغ 300 دلار دیگر برای آزمون و دریافت مدرک پرداخت نمایند.
اصل مدارک بعد از 3 ماه تحویل فراگیران خواهد شد.

 

 


 
 
 
 
 
 
         
Test cable channels Graduate Department of Health