.: موسسه علوم و فنون معین :.
 
 
tesol نحوۀ ثبت نام

نحوۀ ثبت نام
همانطور که در بخش قبلی بیان گردید. متقاضیان باید ابتدا در امتحان پیش­نیاز بنام ISET4 شرکت نمایند. هزینه ثبت نام در این آزمون 70 امریکا می­باشدکه می­توانند معادل ارزش آنرا به ریال به مؤسسه پرداخت نمایند. جهت ثبت نام، متقاضی می­تواند فرم ثبت نام را دانلود نموده و به آدرس hadjipour@ieeramui.ir ارسال نمایند تا تاریخ آزمون برای آنها تعیین گردد.
پس از قبولی در این آزمون، می­توانند فرم ثبت نامTesol را دانلود نمایند و به همان آدرس ایمیل نمایند. تا username و password شرکت در کلاسهای online را دریافت نمایند.

 

 


 
 
 
 
 
 
         
Test cable channels Graduate Department of Health