مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر اهواز
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر اهواز
رشته دولتی مازاد
آمارزیستی 3 1
آموزش بهداشت  3 0
انگل شناسی  4 1
ایمنی شناسی   3 1
بیوشیمی بالینی 10 0
پرستاری سلامت جامعه  2 1
پرستاری کودکان  5 2
پرستاری مراقبت های ویژه  4 2
حشره شناسی  پزشکی ومبارزه با ناقلین  4 0
روان پرستاری 6 2
ژنتیک انسانی  3 0
علوم تشریحی  4 1
علوم تغذیه  6 0
فیزیک پزشکی  4 0
فیزیوتراپی  7 2
فیزیولوژی  3 0
قارچ شناسی پزشکی  4 0
کتابداری واطلاع رسانی پزشکی  3 0
گفتار درمانی  5 2
مامایی  8 4
مدیریت توانبخشی  6 2
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی  5 2
مشاوره در مامایی  8 4
مهندسی بهداشت حرفه ای  4 2
مهندسی بهداشت محیط  6 3
میکروب شناسی  6 0
ویروس شناسی پزشکی  3 1
سم شناسی 177 4 0
ترکیبات طبیعی دارویی ودریایی 176 4 0
شیمی دارویی 178 4 0
کنترل مواد خوراکی وآشامیدنی 179 4 0

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health