مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر اردبیل
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر اردبیل
رشته دولتی مازاد
پرستاری داخلی -جراحی  4 2
پرستاری مراقبت های ویژه  4 2
فیزیولوژی  3 0
مهندسی بهداشت محیط  4 2
میکروب شناسی 4 0
پرستاری داخلی -جراحی  4 2
پرستاری مراقبت های ویژه  4 2

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health