مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر کاشان
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر کاشان
رشته دولتی مازاد
انگل شناسی  3 1
بیوشیمی بالینی  4 2
پرستاری داخلی -جراحی  7 2
پرستاری سالمندی  5 2
پرستاری مراقبت های ویژه  5 3
روانشناسی بالینی  5 2
علوم تشریحی  4 1
فناوری اطلاعات سلامت  3 2
فیزیولوژی  3 2
مدیریت سلامت ،ایمنی ومحیط زیست(HSE) 5 3
مهندسی بهداشت محیط  4 2
میکروب شناسی  4 2

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health