مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر زاهدان
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر زاهدان
رشته دولتی مازاد
اپیدمیولوژی  3 0
بیوشیمی بالینی  6 0
پرستاری داخلی -جراحی  5 2
پرستاری کودکان  6 2
پرستاری مراقبت های ویژه  6 2
روان پرستاری 6 2
روانشناسی بالینی  4 2
علوم تشریحی  5 0
فیزیوتراپی  5 2
فیزیولوژی  3 2
مشاوره در مامایی  6 2
مهندسی بهداشت محیط  3 0
میکروب شناسی  2 2

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health