مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
انتخاب رشته دکتری بر مبنای ارشد رشته نانوفناوری پزشکی
رشته هایی که کارشناس ارشد نانوفناوری پزشکی میتواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

زیست پزشکی سامانه ای، مهندسی بافت زیست فناوری پزشکی، علوم سلولی کاربردی،نانو فن آوری پزشکی , بیوتکنولوژی دارویی ,زیست مواد دارویی، نانوفناوری داریی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health