مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
انتخاب رشته دکتری بر مبنای ارشد رشته فیزیک
رشته هایی که کارشناس ارشد فیزیک می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

فیزیک پزشکی،مهندسی پزشکی(بیوالکتریک)،نانوفن آوری پزشکی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health