مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته کلیه گرایش های شیمی
رشته هایی که کارشناس ارشد کلیه گرایش های شیمی می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

بهداشت محیط، داروسازی هسته ای ,مهندسی بافت، نانوفن آوری پزشکی , نانوفناوری دارویی , زیست مواد دارویی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health