مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر کاشان
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر کاشان
رشته دولتی مازاد پژوهشی جمع کل
باکتری شناسی پزشکی 2 0 0 2
پرستاری 3 0 1 4
علوم تغذیه 0 0 1 1
مدیریت اطلاعات سلامت 3 0 0 3

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health