مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
همودیالیز و دیالیز پریتوان
 
 
همودیالیز و دیالیز پریتوان
 
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
100000
8-15
آقای طبخی و آقای هوشیاری
1396/5/14لغایت1396/5/15
(تئوری) اول
180000 8-15 آقای طبخی و آقای هوشیاری باهماهنگی

دوم(بالینی/عملی)