همودیالیز و دیالیز پریتوان
 
 
همودیالیز و دیالیز پریتوان
 
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
100000
8-15
آقای طبخی و آقای هوشیاری
1396/5/14لغایت1396/5/15
(تئوری) اول
180000 8-15 آقای طبخی و آقای هوشیاری باهماهنگی

دوم(بالینی/عملی)