مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشدآموزش پزشکی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1200000
30
دکتر صفاری
مبانی آموزش و تکنولوژی آموزشی در نظام سلامت
1200000
30
دکتر زارعیان
طراحی و برنامه ریزی آموزشی در علوم پزشکی
1200000
30
خانم دکتر نصرتی
ارزشیابی آموزشی
600000 40 دکتر نوریان استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3780000
130
Test cable channels Graduate Department of Health