رشته کارشناسی ارشدآموزش پزشکی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1200000
30
دکتر صفاری
مبانی آموزش و تکنولوژی آموزشی در نظام سلامت
1200000
30
دکتر زارعیان
طراحی و برنامه ریزی آموزشی در علوم پزشکی
1200000
30
خانم دکتر نصرتی
مدیریت آموزشی و روشهای پژوهش در در نظام سلامت و آموزش پزشکی
600000 40 دکتر وکیلی استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3780000
130
Test cable channels Graduate Department of Health