مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشدآموزش پزشکی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
900000
30
دکتر صفاری
مبانی آموزش و تکنولوژی آموزشی در نظام سلامت
900000
30
دکتر زارعیان
طراحی و برنامه ریزی آموزشی در علوم پزشکی
900000
30
خانم دکتر نصرتی
ارزشیابی آموزشی
300000 30 استاد قوی پنجه استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
2700000
120
Test cable channels Graduate Department of Health