رشته دکتری تخصصی آناتومی
 
 
 
   
 
 
 
شرایط دوره حضوری
 
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1200000
80
دکتر مرادی
آناتومی
1000000
40
دکتر شیرازی
بافت شناسی
1200000
45
دکتر شیرازی
جنین شناسی
1300000
100 + 20 ساعت نکته و تست
دکتر جعفرنژاد
بیولوژی سلولی و مولکولی
900000 46 دکتر وکیلی استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
5040000
331
   
Test cable channels Graduate Department of Health