انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکترای انگل شناسی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
   

 

سرفصل آزمون هاي دکترای تخصصی انگل شناسی پزشکی  سال  97-96

باكتري شناسي :تاريخچه و کلیات میکروب شناسی- ساختمان باکتریها ( دیواره سلولی، ضمائم سطحی، لایه های سطحی، غشای سیتوپلاسمی، سیتوپلاسم و محتویات آن)-متابولیسم باکتریها - ژنتیک باکتریها
ايمني شناسي :  کلیات ایمونولوژی، آنتی ژن، سوپر آنتی ژن و آنتی بادی
بیوشیمی : آب و الکترولیت ها، اسید و باز( اختلالات، تنفس و هموگلوبین، یونها و ...)، ساختمان اسید آمینه و پپتید و پروتئین(از جمله پروتئینهای پلاسما و مباحث بالینی)، آنزیم4( مفاهیم، کینتیک و کاربرد بالینی آنزیمها)، ویتامین ها و کوآنزیم ها
قارچ شناسي :  كليات قارچ شناسي – اپيدميولوژي قارچ ها – بيماريهاي حاصل از باكتريهاي شبه قارچي (اكتينومايكوزيس – نوكارديوزيس – اريتراسما – ترايكومايكوزيس  اگزيلاريس – درماتوفيلوزيس – پيتد كراتولايزيس)
ويروس شناسي :  ساختمان و كليات  ويروس ها – تشخيص آزمايشگاهي – بيماري زايي ويروس ها – اثر عوامل فيزيكي و شيميايي – داروهاي ضد ويروسي – واكسن هاي ويروسي – ژنتيك ويروس ها – ايمونولوژي ويروسها – طبقه بندي ويروس هاي حايز اهميت در طب باليني
کرم شناسی: مقدمات و ترماتودها

حشره شناسي:سيستماتيك و كليات حشره شناسي پزشكي – مورفولوژي بندپايان

تك ياخته :  كليات و طبقه بندي آنها – آميب ها (ساركودينا، آنتامبا، بالانتيديوم كلي، نگلريا، اكانتامبا و بالانتيديوم

 

آزمون اول
96/09/10   

باكتري شناسي:ضد عفونی کننده ها ، آنتی بیوتیک ها ، پاتوژنز و فلور طبیعی - میکروکوکاسیه -استافیلوکوکاسیه- استرپتوکوکاسیه- نایسریاسیه
ايمني شناسي : سلول های سیستم ایمنی، ارگان های سیستم ایمنی، ژنتیک آنتی بادی ها و سیستم کمپلمان
بیوشیمی: ساختمان کربوهیدرات، ساختمان لیپید و انتقال و ذخیره لیپیدها، غشاهای زیستی و انتقالات، ژنتیک مولکولی و ساختمان نوکلئوتیدها، متابولیسم هم و پورفیرین ها و نمک صفراوی

قارچ شناسي :  بيماريهاي قارچي سطحي ( تينه آ ورسيكالر – تينه آ نيگرا – پيدرا – اتومايكوزيس) – بيماريهاي قارچي جلدي – بيماريهاي قارچي زير جلدي
ويروس شناسي :  پاپوا ويريده – پاروويريده – آدنوويريده – هرپس ويريده – هپادنو ويريده – پاكس ويريده.
کرم شناسی: سستودا

حشره شناسي:فيزيولوژي بندپايان راسته دوبالان

تك ياخته:  تاژكداران روده اي (ژيارديا، كيلوماستيكس، تريكوموناس، انتروموناس، دي انتامبا فراژيليس، رتورتاموناس اينتستيناليس) و توكسوپلاسما

 

آزمون دوم
96/10/08

باكتري شناسي: باسیل های گرم مثبت فاقد اسپور - گرم مثبت اسپور دار- مایکوباکتریاسیه -انتروباکتریاسیه- سودوموناداسیه
ايمني شناسيMHC و پردازش آنتی ژن، مولکول های چسبان، سایتوکاین، ایمونولوژی بیماریهای عفونی و واکسن، بیماریهای خودایمنی، بیماریهای آلرژیک
بیوشیمی:بیوانرژتیک و زنجیره تنفسی، متابولیسم کربوهیدرات، متابولیسم لیپید، هورمون

قارچ شناسي :  بيماريهاي قارچي احشايي – بيماريهاي قارچي فرصت طلب – عفونت هاي قارچي ساپروفيتي –
ويروس شناسي :  پيكورنا ويريده – كلسي ويريده – آستروويريده – توگا ويريده – فلاوي ويريده – رترو ويريده – دلتا ويريده – ويروس هاي تومورزا – ويروس هاي آهسته و پريونها.
کرم شناسی: نماتودهاي روده اي

حشره شناسي:راسته Anoplora راسته Hemiptera راسته Siphonaptera

تك ياخته:  تاژكداران روده اي (ژيارديا، كيلوماستيكس، تريكوموناس، انتروموناس، دي انتامبا فراژيليس، رتورتاموناس اينتستيناليس) و توكسوپلاسما

 

آزمون سوم
96/11/13

باكتري شناسي:گروه HACEK - کمپیلوباکتر - هلیکوباکتر- اسپیروکتال ها- باکتری های داخل سلولی اجباری - باکتری های فاقد دیواره سلولی - باسیل و کوکسی های گرم مثبت و گرم منفی بی هوازی اجباری
ايمني شناسي :  ایمونولوژی تومور، بیماری های نقص سیستم ایمنی، ایمونولوژی پیوند اعضا، ایمونوهماتولوژی، تکنیک های ایمونولوژی و سرولوژِی
بیوشیمی: متابولیسم اسید آمینه، متابولیسم نوکلئوتید، همانند سازی و ترمیم، رونویسی و پردازش، ترجمه و proسازی و تنظیم بیان ژن

قارچ شناسي :  بيماريهاي قارچي نادر – ساپروفيت ها – ايمونولوژي و سرولوژي بيماريهاي قارچي – داروهاي ضد قارچي و مكانيسم اثر آنها – سموم قارچي و قارچ هاي سم زا – تشخيص آزمايشگاهي (نمونه گيري، محيط كشت ها، رنگ آميزي، تست هاي بيوشيميايي و ..)
ويروس شناسي :  اورتو ميكسوويريده – پارا ميكسو ويريده – رابدو ويريده – فيلوويريده – بونيا ويريده – آرنا ويريده – كورونا ويريده
کرم شناسی: نماتودها ي ساكن خون و نسج -  روش هاي تشخيصي عفونت هاي كرمي و علايم باليني

حشره شناسي:اهميت پزشكي ناقلين و بندپايان رده Arachnida بندپايان سمي و مزاحم

تك ياخته:  تريپانوزوم - ليشمانيا -  ميكروسپوريديا – بلاستوسيستيس  هومونيس - ميكسوزوآ

 

آزمون چهارم
96/12/18  


 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

96/09/10

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

96/10/08

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

96/11/13

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

96/12/18

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5

97/01/17

آزمون جامع اول (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

6

97/01/31

آزمون جامع دوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

7

97/02/14

آزمون جامع سوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health