رشته دکتری تخصصی انگل شناسی
 

شهریه نهایی به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1000000
80 + 20 ساعت نکته و تست
گروه اساتید
ایمنی شناسی
450000
50
دکتر اسماعیلی

قارچ شناسی پزشکی

450000
50
دکتر اسماعیلی
انگل شناسی
900000 46 دکتر وکیلی استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
2520000 246
   
Test cable channels Graduate Department of Health