رشته دکتری تخصصی آینده پژوهی سلامت
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1200000
20
دکتر حسینی شکوه
اقتصاد بهداشت
2400000
40
دکتر زابلی
اصول مدیریت و سیاست گذاری سلامت
900000 50 دکتر نوریان
آمار
1300000 50 دکتر رحیمی اپیدمیولوژی
600000 40 دکتر وکیلی استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
5760000 200
   
   
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health