انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکترای تخصصی اقتصاد بهداشت
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
   

 

سرفصل آزمون هاي دکترای تخصص اقتصاد بهداشت سال  97-96

سازمان و مدیریت بهداشت و درمان :سازمان و مديريت بيمارستان 1 و 2 (دکتر صدقیانی)
اقتصاد بهداشت : مباني اقتصاد بهداشت و درمان ( آصف زاده )
مباني اپيدميولوژي ( مازنر- گورديس )- آشنايي با سلامت و بيماري ها از ديدگاه اپيدميولوژي ( مازنر ) – مفاهيم و مدلهاي اپيدميولوژي ( مازنر) – اپيدميولوژي توصيفي : شخص ( مازنر ) – مقدمه (گورديس ) – چگونگي انتقال بيماري (گورديس) – اندازه گيري وقوع بيماري (گورديس)-
اقتصاد سنجی : کلیات اقتصاد سنجی و ماهیت تحلیل رگرسیون – تحلیل و مساله تخمین مدل رگرسیون دو متغیره-ویژگی های تخمین زننده مدل رگرسیون خطی-تخمین فاصله ای و آزمون فرضیه رگرسیون دو متغیره- گسترش مدل
رگرسیون خطی دو متغیره
کلیات بهداشت: درسنامه طب پیشگیری جلد2
اقتصاد خرد:تقاضا-عرضه-تعادل

اقتصاد کلان:چرخه تولید و درآمد ملی-حسابداری درآمد ملی و شاخص قیمت

 

 

آزمون اول
96/09/10   

سازمان و مدیریت بیمارستان: بیمارستان چه نوع سازمانی است (دکتر عرب)
اقتصاد بهداشت : اقتصاد بهداشت براي كشورهاي در حال توسعه(دکتر پوررضا)
مباني اپيدوميولوژي( مازنر – گورديس) – اپيدميولوژي توصيفي مكان – زمان ( مازنر) – جستجوي روابط عليتي ( مازنر) – كارآزماييهاي مربوط به پيشگيري و درمان ( مازنر)- ارزيابي اعتبار و قابليت اطمينان ( گورديس)- ارزيابي اثر بخشي روشهاي پيشگيري و درمان ( گورديس) – تعيين علت بيماري با استفاده از روشهاي اپيدميولوژي (گورديس)-
کلیات بهداشت: درسنامه طب پیشگیری جلد3
اقتصاد سنجی : تحلیل رگرسیونی چند متغیره و استنتاج آماری آن- روش ماتریسی مدل رگرسیون خطی- روش تخمین حداکثر راست نمایی- هم خطی-ناهمسانی واریانس
اقتصاد خرد:کشش-نظریه رفتار مصرف کننده

اقتصاد کلان:مدل درآمد-مخارج و سیاست های مالی دولت-بازار پول و سیاست های پولی


 

آزمون دوم
96/10/08

سازمان و مدیریت بهداشت و درمان : مدیریت بهداشت و درمان ( آصف زاده) - درباره مدیریت خدمات بهداشتی ( مک ماهان)
اقتصاد بهداشت: رضا پور
مباني اپيدميولوژي :اندازه هاي ابتلا و ميرايي ( مازنر ) – منابع اطلاعات در بهداشت اجتماعي (مازنر)- پاره اي از شاخصهاي بهداشتي (مازنر)- حركات جمعيت و بهداشت (مازنر) – مطالعات همگروهي (گورديس)- مطالعات مورد شاهدي و مقطعي ( گورديس) – برآورد خطر
کلیات بهداشت: درسنامه طب پیشگیری جلد1
اقتصاد سنجی: خودهمبستگی-مدل سازی اقتصاد سنجی- رگرسیون بر روی متغیرهای موهومی (مجازی)- متغیر وابسته موهومی-مدل های خود رگرسیونی و با وقفه توزیعی
اقتصاد خرد:هزینه ها

مدیریت مالی: مديريت سرمايه در گردش تا ساختمان سرمايه و تامين مالي بلند مدت - تجزيه و تحليل مالي – برنامه ريزي سود و اهرمها

 

 

آزمون سوم
96/11/13

اقتصاد بهداشت: اقتصاد بهداشت رضا پور (مباحث غیر مشترک با مباحث قبلی)
مباني اپيدوميولوژي :غربالگري در كشف بيماري و حفظ سلامت ( مازنر) – بيماريهاي عفوني (مازنر)- روشهاي مطالعه بيماريهاي مزمن (مازنر)- ادامه مبحث خطر (گورديس)- مقايسه مطالعه همگروهي و مورد- شاهدي (گورديس)- از همبستگي به عليت (گورديس)- تورش ،مخدوش شدن ، برهمكش (گورديس)
کلیات بهداشت : برنامه کشوری شیرمادر و واکسیناسیون و سلامت مادر و کودک ، بهداشت باروری، بیماریهای اسهالی
اقتصاد سنجی : سیستم معادلات همزمان- سری زمانی، ریشه های واحد و هم انباشتگی- پیش بینی سری زمانی با مدل های ARMA , VAR - مدل های داده های تلفیقی – واریانس غیر شرطی و الگوهای رگرسیون غیر خطی
اقتصاد خرد:بازار رقابت کامل-بازار انحصار کامل فروش

مدیریت مالی: پيش بيني مالي و بودجه   – تامين مالي كوتاه مدت – ارزش زماني پول

 

 

آزمون چهارم
96/12/18  


 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

96/09/10

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

96/10/08

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

96/11/13

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

96/12/18

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5

97/01/17

آزمون جامع اول (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

6

97/01/31

آزمون جامع دوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

7

97/02/14

آزمون جامع سوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health