مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع دکتری تخصصی بهداشت و ایمنی مواد غذایی
 
شهریه به تومان نام درس
میکروبیولوژی مواد غذایی
 
800000
شیمی مواد غذایی
 
استعداد تحصیلی
 
 
 
بهداشت مواد غذایی ( وزارت علوم)
 
 
مشخصات بسته آموزشی
شهریه به تومان نام درس
میکروب شناسی مواد غذایی
 
شیمی مواد غذایی
 
900000
بهداشت و بازرسی گوشت  
  بهداشت و صنایع شیر  
  صنایع گوشت  
  اپیدمیولوژی  
  بیماریهای مشترک انسان و دام  
 
Test cable channels Graduate Department of Health