.: منابع دکتری تخصصی بهداشت و ایمنی مواد غذایی
 
شهریه به تومان نام درس
میکروبیولوژی مواد غذایی
 
800000
شیمی مواد غذایی
 
استعداد تحصیلی
 
 
 
بهداشت مواد غذایی ( وزارت علوم)
 
 
مشخصات بسته آموزشی
شهریه به تومان نام درس
میکروب شناسی مواد غذایی
 
شیمی مواد غذایی
 
900000
بهداشت و بازرسی گوشت  
  بهداشت و صنایع شیر  
  صنایع گوشت  
  اپیدمیولوژی  
  بیماریهای مشترک انسان و دام  
 
Test cable channels Graduate Department of Health