انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکترای ایمنی شناسی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
   

سرفصل آزمون هاي دکترای تخصصی ایمنی شناسی سال  97-96

بیوشیمی : آب و الکترولیت ها، اسید و باز( اختلالات، تنفس و هموگلوبین، یونها و ...)، ساختمان اسید آمینه و پپتید و پروتئین(از جمله پروتئینهای پلاسما و مباحث بالینی)، آنزیم4( مفاهیم، کینتیک و کاربرد بالینی آنزیمها)، ویتامین ها و کوآنزیم ها
ايمني شناسي :  کلیات ایمونولوژی، آنتی ژن، سوپر آنتی ژن و آنتی بادی

ژنتیک پزشکی: ژنتیک مندل- توارث و شجره نامه- عواملی که طرح های توارثی را پیچیده می کند-اپیستازی و بر هم کنش های بین ژنی - کروموزوم ها و سازمان دهی ژنوم - ژنتیک جمعیت


 

آزمون اول
96/09/10   

 

بیوشیمی : ساختمان کربوهیدرات، ساختمان لیپید و انتقال و ذخیره لیپیدها، غشاهای زیستی و انتقالات، ژنتیک مولکولی و ساختمان نوکلئوتیدها، متابولیسم هم و پورفیرین ها و نمک صفراوی
ايمني شناسي : سلول های سیستم ایمنی، ارگان های سیستم ایمنی، ژنتیک آنتی بادی ها و سیستم کمپلمان

ژنتیک پزشکی: پیوستگی - صفات چند عاملی ( چند فاکتوره) - شناسایی ژنهای دخیل در بیماریهای تک ژنی و چند عاملی - مهندسی ژنتیک و درمان بیماری های ژنتیک

 

آزمون دوم
96/10/08


بیوشیمی : بیوانرژتیک و زنجیره تنفسی، متابولیسم کربوهیدرات، متابولیسم لیپید، هورمون
ايمني شناسي :  MHC و پردازش آنتی ژن، مولکول های چسبان، سایتوکاین، ایمونولوژی بیماریهای عفونی و واکسن، بیماریهای خودایمنی، بیماریهای آلرژیک

ژنتیک پزشکی: جهش های ژنی و سیتوژنتیک ( ناهنجاری های کروموزومی) - سرطان- ژنتیک ایمنی - تکامل ژنوم و فیلوژنی - نوترکیبی و ترانسپوزون ها

 


 

آزمون سوم
96/11/13

بیوشیمی : متابولیسم اسید آمینه، متابولیسم نوکلئوتید، همانند سازی و ترمیم، رونویسی و پردازش، ترجمه و proسازی و تنظیم بیان ژن
ايمني شناسي :  ایمونولوژی تومور، بیماری های نقص سیستم ایمنی، ایمونولوژی پیوند اعضا، ایمونوهماتولوژی، تکنیک های ایمونولوژی و سرولوژِی

ژنتیک پزشکی: ژنتیک بیماری های تک ژنی - بیوشیمیایی و غیر عاملی ( رایج) - تشخیص پیش از تولد

 

 

 

آزمون چهارم
96/12/18  

 

 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

96/09/10

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

96/10/08

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

96/11/13

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

96/12/18

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5

97/01/17

آزمون جامع اول (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

6

97/01/31

آزمون جامع دوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

7

97/02/14

آزمون جامع سوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health