انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع دکتری تخصصی مامایی
 
شهریه به تومان نام درس
بارداری و زایمان
 
داخلی جراحی
 
600000
بهداشت باروری
 
  استعداد تحصیلی  
 
Test cable channels Graduate Department of Health